Cedar Maintenance Management Suite

CEDAR Maintenance Management Suite ให้ระบบงาน ระบบข้อมูล และงานวิเคราะห์ที่ครบถ้วน ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาจากจากการตั้งรับ (Break & Fix) ไปสู่การลดความสูญเสีย (Loss Control) ลดค่าใช้จ่าย (Cost Control) ตั้งและควบคุมงบประมาณด้วยดัชนีต้นทุนต่อหน่วย (Performance Budgeting) สู่ความเป็นเลิศที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
piramid

Cloud Solutions

PA Training Center

งานบริการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมบำรุงรักษา (Maintenance Engineering) โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจัดทั้ง Public และ In-House
 • Maintenance Suite
 • Maintenance Management and SparePart Management Suite
 • Reliability Based and Asset Management Suite
 • Production Management Suite
 • Electrical Maintenance Suite
 • Technical Maintenance Suite
 • Software Management Suite

งานบริการ

 • Professional Services

  บริษัทฯให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้าอย่างมาก จึงเน้นความเป็นมืออาชีพของทีมที่ปรึกษาและทีม Implementation เพื่อให้ลูกค้าขึ้นระบบได้โดยได้กระบวนการทำงานที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด ได้รับความรู้และสามารถสร้าง Content เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานได้จริง โดยทีมที่ปรึกษาได้รับการขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคล ระดับ1 สาขาอุตสาหกรรมจากกระทรวงการคลัง

 • Training Services

  หลักสูตรอบรมด้าน Maintenance Engineering มีมากกว่า 50 หลักสูตร โดยวิทยากรได้รับการคัดสรรว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทำงานในเรื่องนั้นๆเป็นอาชีพหลัก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดและตอบปัญหาเชิงประสบการณ์จริง โดยหลักสูตรต่างๆจัดเป็น Public และ In-House Training และสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้

 • Technical Support

  ระบบงานที่ได้ Implement ให้กับลูกค้า จะได้รับการ Support โดยทีมงานที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ และมีประสบการณ์ในการตอบคำถาม แก้ปัญหา เพื่อให้การใช้งานระบบ เป็นไปโดยความราบรื่น โดยมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ ซอฟต์แวร์แชท การรีโมทเพื่อแก้ปัญหา หรือ On-Site Services

กิจกรรมและความสำเร็จของเรา

0 st

ที่ปรึกษาระดับ1 สาขาอุตสาหกรรม

จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการ คลัง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

0 K+

Spare Part Reduction & Optimization

ประสบการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อลดอะไหล่มากกว่า 200,000 รายการ มูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาท

0 +

Reference Sites

มีลูกค้าใช้งานระบบทุกประเภท มากกว่า 1,000 sites

0 +

Education Collaboration

โครงการ Maintenance Engineering Software เพื่อการศึกษา โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมากกว่า 20 สถาบัน

  Our Partners

  Customers

  Expert creating service beyond expectations

  Are you searching for exactly how to write expertly, or are you looking for expert writing services that go beyond assumptions? Creating a good essay typically gives youths a great deal of aggravation.

  The abundance of homework, absence of free time, laziness, a strong desire to live for oneself and also various other factors have actually brought about the introduction of various writing solutions in colleges worldwide.

  Why do pupils make use of professional writing services?

  Regardless of all the love that is associated with the period of young people, pupil years – This is a very accountable as well as hard stage in the life of everyone. Yesterday’s schoolchildren, they always lived side-by-side with their moms and dads.

  Now going into the adult years, many of them do not have a clear idea of what it is. For most people, “being an adult” indicates implies permissiveness.

  Yet again, the more youngsters are enabled to do, the even more they handle their actions. Unfortunately, not everyone is ready for this.

  Student life as well as dorm life specifically is a hard test of character that encourages greater obligation, independence as well as self-discipline.

  Because of the inflexible price of college, the majority of pupils have to seek part-time jobs after school. And also after a lengthy shift, every person rushes residence to finish the designated written work.

  Other pupils intend to have a good time as well as do not think about that late entry of tasks can lead to a low final grade.

  What can be the reason for eliminating a student from an university. Higher instructional institutions. More Here Pay someone to do my assignments for me at our site.

  It was against this backdrop that essays and other scholastic writing services emerged, offering students the possibility to finish their composing projects for a fee.

  Why is essay writing sought after?

  Any essay is an imaginative flight of idea. Composing this sort of paper is a great test of thinking, wrapping up, and also sharing your perspective.

  In regards to literary composition, the functions of the style allow practically complete freedom. An essay is various from any other written work, whether it’s an abstract, term paper, term paper, or term paper.

  This sort of writing has actually ended up being incredibly preferred recently. It is not surprising that they were in institution as well as college programs. However, not every person has sufficient experience needed for the high quality efficiency of such tasks.

  To compose an excellent essay, you require to have a set of skills and also knowledge. Let’s note one of the most important of them. To start with, naturally, belongings of the proper design, the vastness of the vocabulary, the capability to really feel the design.

  Additionally, abstract logic is required to sustain complicated partnerships in the discussion of ideas to execute the structure of the essay.

  Using analytical devices is additionally indispensable. A particular positioning in the preferred topic and also at a high basic cultural level is required.

  Lastly, abstract thinking is extremely preferable since the design of writing in an essay is instead symbolic in most cases.

  Based on this, composing an essay is a very efficient way to check a trainee’s skills and also expertise, and also in some cases individual abilities. This kind of composed work is quite capacious and also defines its author in a focused form.

  In addition, college students often have to incorporate study and also work, which leads to lack of time. Amongst these 2 activities, it is needed to select a top priority, as well as it is often not for understanding.

  When a person has such a hectic routine, there is no way to commit adequate time to doing composed work. Which involves searching for details as well as the correct design of the record.

  Professional Writing Services — “Fallback” any kind of student

  Today, every college student turn to a “Plan B” when they can not write their own essay for numerous factors.

  All you require to do in such a scenario is to see the internet site, fill in the request form to place an order (consisting of the type as well as range of the task, topic, due date, various other related demands for example, formatting style or called for number of sources) and wait a little bit.

  You can finish an order of any kind of complexity on time as well as with excellent quality, since these services deal with their customers as well as make every effort to make sure that a satisfied trainee tells his pals about them.