Training

Training Schedule

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่เป็นภาระสำคัญมากถึงกว่า 60% ของค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทั้งหมด และมากกว่า 2 % ของราคาเครื่องจักรเพราะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางตรงตามค่าอะไหล่ที่เบิกไปใช้บันทึกในใบสั่งงาน (Work order) และค่าใช้จ่ายแฝงอันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการมีอะไหล่ไว้พร้อมใช้ (Stock Cost of Onwership) และค่าเสียหายในกรณีที่กระบวนการผลิตต้องหยุดรออะไหล่เพราะขาดอะไหล่ หลักสูตรนี้ อธิบายการบริหารอะไหล่ ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ด้านอุปสงค์ คือ การประมาณความต้องการ ด้านอุปทานก็การจัดหามาให้ทันกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาเตรียมใว้ในคลัง และ/หรือซื้อมาแล้วใช้ไปในงานเลย ทั้งหมดนี้มีตัวร่วมคือ ระดับอะไหล่ที่ควรจะเก็บ (Max/Min/Safety Stock) ในกรณีที่ต้องการเก็บด้วยวิชาการด้านสถิติ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การควบคุม Break Down เป็นเป้าหมายหลักในการทำงานบำรุงรักษา ในทุกๆ ที่การติดตามโอกาสการเสียและการเกิด Breakdown จึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน แต่การติดแนวโน้มการเสียนั้นทำได้ยากและมีปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับมาอาจไม่เหมือนกัน รวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละคนอาจไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การติดตาม Breakdown ไม่เพียงยากแต่ยังเกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตาม Breakdown ง่ายขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นโดยมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่าง RCMและสถิติงานซ่อมบำรุง ในการคัดเลือกปัญหา และคำนวณโอกาสการเกิด Breakdown ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้นำเสนอการอบรมวิธีการคัดเลือกงานบำรุงรักษาที่สำคัญด้วย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการบำรุงรักษา, Reliability Engineering, Planner,
- Maintenance Engineer, ผู้ชำนาญงาน ฯลฯ

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตรนี้ นำเสนอการวิเคราะห์งานบำรุงรักษาแต่ละงานแสดงให้เห็นความคุ้มค่า, แสดงผลตามหลักสถิตและประเมินความสำเร็จอย่างเป็นธรรม การวิเคราะห์นั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและเป็นวิทยาศาสตร์คือมีข้อมูลการประเมินตามหลักสถิติ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทางสถิติ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ และวิธีการคำนวน ผลที่ได้จากการคำนวณสามารถนำไปพิจารณาลด ยกเลิกหรือเพิ่มงานต่างๆ ที่ส่งผลให้เครื่องจักรมีสมรรถนะดีขึ้นเข้าเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนั้นผลจากการคำนวนยังสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าอะไหล่สำรองคลัง เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบำรุง แต่หน่วยงานเองไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนและผลการทำด้านต่างๆ ของการมีอะไหล่สำรองคลังทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งกับหน่วยงานอื่นๆ และกระบวนการผลิต การแก้ปัญหานอกจากจะสร้างวิธีการบริหารจัดการอะไหล่สำรองคลังที่มีประสิทธิภาพแล้วยังต้องสร้างความเข้าใจและมุมมองที่หน่วยงานอื่นๆ มองอะไหล่สำรองคลัง เพื่อให้การลงทุนในการซื้ออะไหล่ สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุด

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานด้านพัสดุอะไหล่,
- ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การเสียหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Failure เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำงานซ่อมบำรุง ถ้าเปรียบ Maintenance เป็นหมอเครื่องจักรเป็นคนใช้ Failure ก็คือ โรค ที่เครื่องจักรเป็นการวิเคราะห์หาโรคที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษา เพราะไม่เช่นนั้นการรักษาก็จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เครื่องจักรก็เช่นกัน ถ้าไม่การทำ Root Cause Failure Analysis (RCFA) งาน Maintenance ที่ทำก็เป็นเพียงการพยุงอาการของเครื่องจักรไม่สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

error: Content is protected !!