Training

Training Schedule

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการจัดสร้างระบบบริหารงานบำรุงรักษา เข้าใจองค์ประกอบของระบบข้อมูล และระบบการทำงานของระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องก็บและดัชนีชี้วัดเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิผล ทั้งปัญหาด้านการทำงาน ปัญหาด้านเทคนิคและค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา โดยเรียนรู้ผ่าน Software CMMS

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวมหรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัด นั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจาก การเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักร

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การเสียหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Failure เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำงานซ่อมบำรุง ถ้าเปรียบ Maintenance เป็นหมอเครื่องจักรเป็นคนใช้ Failure ก็คือโรค ที่เครื่องจักรเป็นการวิเคราะห์หาโรคที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษาเพราะไม่เช่นนั้นการรักษาก็จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เครื่องจักรก็เช่นกัน ถ้าไม่การทำ Root Cause Failure Analysis (RCFA) งาน Maintenance ที่ทำก็เป็นเพียงการพยุงอาการของเครื่องจักรไม่สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา
- วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หน้าที่ของ Maintenance Planner คือขับเคลื่อนงานบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบำรุงรักษาเพื่อให้ได้เป้าหมายต้นทุนและค่าสูญเสียที่กำหนด เริ่มต้นที่ต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่างานวางแผนบำรุงรักษา (Maintenance Planning) ไม่ใช่งานประสานงานที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เรื่องเทคนิคและการบริหารจัดการควบคู่ไป เราสามารถสร้าง Planner ที่มีสมรรถนะที่ดีได้โดยการฝึกอบรมไปพร้อมกับสร้างระบบวางแผนงานที่มีคุณภาพ เหล่านี้จะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการการเรียนรู้เนื้องานและการใช้เครื่องมือของงานวางแผนอย่างจริงจังเพื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบทำซ้ำและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เท่านั้นจึงจะทำให้หน่วยงานบำรุงรักษาทุกหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกัน การใช้ทรัพยากรบำรุงรักษาทั้งแรงงาน อะไหล่จ้างเหมาจึงจะมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ
- Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor/Foreman,
- Maintenance Planner/Scheduler, Future Maintenance Planner

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ประกอบด้วยทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอัน ได้แก่ ค่าอะไหล่ที่เบิกไปใช้ ค่าใช้จ่ายในการมีอะไหล่ไว้พร้อมใช้ และค่าเสียหายในกรณี ที่กระบวนการผลิตต้องหยุดรออะไหล่เพราะไม่ได้เตรียมสำรองไว้ หลักสูตรนี้อธิบายการบริหารอะไหล่ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ด้านอุปสงค์ คือคาดการปริมาณความต้องการให้ถูกต้อง ด้านอุปทานก็ต้องจัดหามาเติมให้ทันกับความต้องการ ทั้งหมดนี้มีตัวร่วมคือระดับอะไหล่ที่ควรจะเก็บ (Max/Min) และตัวแปรอื่นๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่รับได้ กลไกการจัดการก็หนีไม่พ้นวิชาการด้านสถิติ การคำนวณต้องเชื่อมต่อกันทั้งปรับด้านอุปสงค์ (Maintenance Adjustment) ปรับด้านอุปทาน (Stock Recommendation Adjustment) รวมทั้งการคำนวณความเสี่ยง (Risk) ไปอย่างสอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่, วิศวกรวางแผน,
- วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

นำเสนอระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาครบทุกมิติคือการคุวบคุมงานหรือความสูญเสีย (Loss Control) การควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าบำรุงรักษ (Cost Control) และการจัดทำงบประมาณโดยคำนวณจากดัชนีเป้าหมายเป็นตัวตั้ง (Indices Based Maintenance Budgeting) และบริหารจัดการโดยอธิบายด้วยทฤษฎี และ Workshop

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- หัวหน้าหน่วยงานบำรุงรักษา, หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา

29-30 Oct 2020

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

งานบำรุงรักษาเป็นงานที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและผลผลิตเป็นอย่างมากเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นสาเหตุของปัญหาหลักๆ ทำให้เกิด DownTime ผลผลิตลดลงมักเกิดจากเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว (Moving Parts) และ Rotating Machine การเลือกกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถลด Down Time ของเครื่องจักรและต้นทุนงานบำรุงรักษาได้มาก หนึ่งในกลยุทธ์นั้น คือPredictive Maintenance (PdM) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Productivity) ได้อย่างเห็นผลจริงๆ อีกทั้งการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือมีราคาค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นอย่างมากระบบPdM ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถคาดคะเนและระบุได้ว่าเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่มีสภาพดีอยู่หรือไม่ เครื่องจักรมี ปัญหาอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เกิดจากสาเหตุอะไร และเมื่อไรควรมีการซ่อมแซมก่อนที่จะเสียหายมากขึ้นการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพของเครื่องจักรได้ดีที่สุดและผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้ระบบซ่อมบำรุงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าขาดบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานและ ความชำนาญในการวัด และวิเคราะห์ผล ได้อย่างแม่นยำ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง,
- ช่างเทคนิคที่ดูแลบำรุงรักษาป้องกัน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

งานวิเคราะห์เป็นงานที่ต้องทำ ไม่ทำไม่ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนทั้งหลายที่ตามมาทั้งหมดเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือก็ผิดทั้งหมด CMMSก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยใช้งานเพียงเพื่อเปิดและปิดใบสั่งงานไปวันๆ เท่านั้น วิชาการสถิติเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้ ข้อมูลของงานบำรุงรักษาถึงจะมีปริมาณไม่มากแต่ก็สามารถใช้คำนวณทางสถิติได้ เรื่องนี้เชื่อมโยงต่อไปถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา (Maintenance Engineering) ซึ่งมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์และจัดงานบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักรสามารถให้ผลผลิตที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดตลอดอายุใช้งานหน่วยวิศวกรรมบำรุงรักษาเป็นผู้กำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณของข้อมูลที่ต้องการ เพื่อให้หน่วยงานวางแผนบรุงรักษา (Maintenance Planning) ซึ่งมีหน้าที่นำแผนยุทธศาสตรของการจัดงานไปจัดการควบคุมงานด้วย CMMS และเก็บข้อมูลให้ได้คุณภาพและปริมาณที่กำหนดโดยหน่วยวิศวกรรมบำรุงรักษาต้องการ หากทำได้ครบวงจรนี้ข้อมูลจะถูกจัดการอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ในที่สุด กิจกรรมที่ตามมามีประสิทธิผลแน่นนอน

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน,
- วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ไม่ว่าจะทำ Reliability Centered Maintenance (RCM) โดยอ้างอิงมาตรฐานอะไรก็ตาม ก็คือกระบวนการคัดกรองหางานบำรุงรักษาตามแผนของเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันในกรอบแต่ละกรอบที่กำหนดมาเพื่อพิจารณา กรอบใหนสำคัญกว่าก็ทำกรอบนั้นก่อน ภายในกรอบก็พิจารณาว่าเครื่องจักรไหนสำคัญกว่าก็ต้องพิจารณาก่อน ในเครื่องจักรนั้นก็พิจารณาต่อไปว่า Failure Mode ไหนสำคัญกว่าก็พิจารณาก่อน พูดง่ายๆคือทำตามลำดับหน้าที่ที่สำคัญก่อน RCM มีสาระ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกระบวนการ (Process) และ เนื้อหา (Contents) การคำนวณอาศัยตัวเลขทางด้านสถิติเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทั้งประเภทงานตามแผนและ คาบของงานตามแผนเหล่านั้น ผลที่ได้จากการทำ RCM ก็คือรายการ “งานตามแผนที่ไม่ทำไม่ได้” เพราะเป็นงานตามแผนที่ได้รับการคัดกรองแล้ว RCM จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ การลงทุนในการทำ RCM จะให้ผลคุ้มค่าในระยะยาวและครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ทำให้เกิดการเห็นคุณค่าของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณในระบบ CMMS อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรบำรุงรักษา,
- Reliability Engineering, ช่างเทคนิค

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันถือเป็นงานพื้นฐานที่สำคัญในการดูแลเครื่องจักรให้คงสภาพการใช้งานโดยมีประสิทธิภาพและอายุตามที่ได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามงาน PM ที่ทำกันอยู่อาจจะไม่สามารถป้องกันการเสียได้ หรือป้องกันได้ไม่หมด หรืออาจจะป้องกันด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งผู้รับผิดชอบงาน PM ส่วนใหญ่ไม่เคยวิเคราะห์หรือปรับปรุง จึงพบอยู่เสมอว่าหลายที่มีงาน PM มากมาย แต่ก็ยังเกิดการเสียอยู่บ่อยๆ ซึ่งการปรับปรุงงาน PM สามารถปรับปรุงเพื่อให้ลดการเสีย (Break Down Reduction) หรือปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษา (Cost Reduction) ก็ได้ หลักสูตรนี้ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการเสียและประวัติงาน PM ที่เกี่ยวข้องผ่าน Failure Mode เพื่อหาผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์สถิติ ในการปรับปรุงงานเพื่อลดการเสีย (Break Down Reduction) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement เป็นเครื่องมือในการคำนวณ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

error: Content is protected !!