Training

Training Schedule

Aug 2021

เวลา : 6 ชม. (อบรม 2 รอบ : รอบละ 3 ชม.)

เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานบำรุงรักษาได้เข้าใจ ระบบงาน (Maintenance Work Process) ระบบข้อมูล (Maintenance data System) และการจัดการงานบำรุงรักษา (Maintenance Management) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปปรับปรับปรุงหรือเริ่มระบบบริหารงานบำรุงรักษาในองค์กร

เหมาะสำหรับ
- หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้สนใจ

แจกฟรี! Software IDYL PM Mobile Free Version

เวลา : 6 ชม. (อบรม 2 รอบ : รอบละ 3 ชม.)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ ถึงเครื่องมือ วิธีการต่างๆ และหลักการในระบบ TPM เพื่อสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงงานทั้งในฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนผลิต และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาเครื่องจักร และกระบวนการผลิตและเพิ่มความรู้ และทักษะของพนักงานในระดับต่างๆเพื่อให้สามารถทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน
- ผู้จัดการ ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ผู้สนใจ

เวลา : 6 ชม. (อบรม 2 รอบ : รอบละ 3 ชม.)

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาแผนใหม่
• เพื่อให้สามารถเลือกเทคโนโลยีการบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อบริบทของแต่ละองค์กร
• เพื่อให้สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร
• ลดการซ่อมแบบฉุกเฉิน
• เพิ่มผลผลิตด้วยการบำรุงรักษา
• เตรียมองค์กรให้พร้อมในการรองรับการบำรุงรักษาขั้นสูงต่อไปในอนาคต

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการ วิศวกรและช่างเทคนิคงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้สนใจทั่วไป

เวลา : 6 ชม. (อบรม 2 รอบ : รอบละ 3 ชม.)

ในการทำงานบำรุงรักษาสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกจากความพร้อมในการใช้งานเครื่องจักรแล้ว ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคญไม่แพ้กัน แต่การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรเป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้ยากกว่าการสร้างความพร้อมมาก เพราะวิธีในการประเมินความน่าเชื่อถือของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงการบริหารจัดการความน่าเชื่อถือของแต่ละที่ยังไม่มีความเป็นมาตรฐาน หลักสูตรนี้ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร (Asset Reliability) นำเสนอการวัดความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานตามหลักสถิติวิศวกรรม และ การลดโอกาสการเสียของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด, นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้นำเสนอมาตรฐานในการ ชี้วัดความน่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจัดการงานบำรุงรักษา สามารถวิเคราะห์ไล่ระดับลงไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานบำรุงรักษาได้อย่างตรงจุด

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรวางแผนและวิเคราะห์, วิศวกรบำรุงรักษา

error: Content is protected !!