Computerized Maintenance Management System

Cedar CMMS เป็น Software ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System - MMS) ที่ออกแบบให้รองรับความแข็งแรงของระบบบริหารงานบำรุงรักษา(Maintenance Maturity Pyramid) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Reactive) ไปจนถึงระดับการจัดทำงบประมาณ (Performance Budgeting) และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยัง Software Cedar RCM – Reliability Centered Maintenance เพื่อวิเคราะห์ลด Loss, ทำ Maintenance Optimization หรือ Cedar® SPO - Spare Part Optimizer ได้โดยใช้หลักการทางสถิติและ Reliability Engineering
Standard Features
ข้อมูลและโครงสร้างเครื่องจักร
รายงานและการสืบค้นข้อมูล
ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การเชื่อมต่อกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ระบบบริหารพัสดุอะไหล่
สิทธิ์การใช้งาน
ระบบควบคุมงานบำรุงรักษา
Equipment Reliability Analysis

Solution for Power Plant

รองรับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา การตั้งงบประมาณ และ Dashboard ที่ออกแบบสำหรับการบริหารงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ

Computerized Maintenance Management System สำหรับโรงไฟฟ้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม?

Cedar CMMS ใช้งานอย่างไร

Application

Web Application / Mobile App.

Server

ให้บริการบน Cloud ไม่ต้องลงทุน Server และ Software ใดๆ

Upgrade

Upgrade functions ใหม่ๆให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Support

ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ Support เอง

Subscription

ไม่ต้อง Install สามารถใช้งานได้ทันทีหลังลงทะเบียน (Subscription)

Application

Web Application / Mobile App.

Server

ผู้ใช้งานต้องลงทุน Server, System Software และ Database

Maintenance Fee

มีค่า. Annual Maintenance Fee

Support

ต้องมีเจ้าหน้าที่ Support เอง

Configuration

ต้อง Install, Set Up, Config. ระบบให้พร้อมใช้งาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Cost & Loss

ดูแล เงิน (Cost Control) งาน (Work Effectiveness) ยุทธศาสตร์งานบำรุงรักษาและการสูญเสีย (Maintenance Strategy & Loss Control)

Cost Reduction & Work Efficiency

บันทึกค่าใช้จ่าย (Cost Registration) Highlight ปัญหาด้าน Cost และการใช้ทรัพยากร เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) และปรับปรุงประสิทธิผลการทำงาน (Work Efficacy)

Downtime

บันทึกการสูญเสีย (Loss Registration) และสาเหตุการเสีย (Failure Mode) เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงงานบำรุงรักษา ลดการเกิด Down Time

Indices

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่จะเข้าสู่การตั้งงบประมาณโดยมีเป้าหมาย (Indices Based Maintenance Performance Budgeting) ได้แก่ Maintenance Cost / Area

PM Budgeting

ให้งบประมาณการทำ PM (PM Budget) แผนการใช้อะไหล่ (Parts Requirement Plan) แผนการซื้ออะไหล่ (Part Purchasing Plan) และแผนการใช้กำลังคน (Man power requirement) โดยอัตโนมัติ จากแผน PM

Benchmarking

เตรียมความพร้อมในการทำ Benchmarking ระหว่าง Sites เนื่องจาก Cedar รองรับ Multi-Sites และ Central Maintenance Concept

Work Effectiveness

เพิ่มประสิทธิผลของงาน (Work Effectiveness) โดยบริหารงานค้าง (Backlog) งานรอ (Wait Pending) และ Work Scheduling

Inventory Control

ติดตามการใช้อะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากมุมมองของผู้ดูแลคลังและมุมมองของบำรุงรักษา

Asset Performance

- การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของทรัพย์สินและอุปกรณ์
- ช่วยการตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์

คุณสมบัติของระบบ

Multi Sites

รองรับ Multi-Sites และ Central Maintenance Concept ทําให้หน่วยงานซ่อมประจําโรงงานและ หน่วยงานซ่อมกลางบริหารแผนการซ่อมบํารุงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Multi Store

รองรับ Multi-Store บริหารคลังอะไหล่ได้หลายคลัง

BOM

สร้าง BOM อะไหล่และประวัติการใช้อะไหล่โดยอัตโนมัติ ลดภาระในการจัดเตรียมข้อมูล

Excel Inspection

ใช้แบบฟอร์ม Excel เป็น Check Sheet/Inspection Sheet เก็บค่าจากหน้างานแบบ On-Line โดยนำข้อมูลมาเข้า Database ได้อัตโนมัติ

QR, Bar Code

รองรับการใช้งาน QR Code, Bar Code (ต้องใช้ร่วมกับ Cedar for Mobile)

Application

Web Application / Mobile Application

Work Flow

กําหนด Workflow การทํางานที่ยืดหยุ่นได้ตามเงื่อนไขในการส่งอนุมัติขององค์กรได้

Inspection

สร้าง Inspection Template โดยกำหนด Fields ข้อมูล พร้อม Upper/Lower limit ได้

PM Plan

สามารถแยกทำแผน PM และออกใบสั่งงานโดยผู้ดูแลงานแต่ละกลุ่มได้

Failure Mode

บันทึก Failure Mode ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ด้าน Reliability

Mobile Application

Function

- ติดตามและแจ้งเตือนงานบำรุงรักษาตามเงื่อนใข (Notification)
- ขยายฟั่งชั่นที่สำคัญออกไปให้สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้บน Smart phone
- คุยตรงกับหน่วยงานซ่อมบำรุง

Application Connector

เชื่อมโยงกระบวนการทำงาน, การแจ้งเตือนทุกกขั้นตอนระหว่าง Application อย่างมีประสิทธิภาพ

Support For

- CEDAR CMMS
- IDYL PM
- IDYL OEE

Working platform

- IOS
- ANDRIOD

Implementation Services

การนํา Software เข้าใช้งาน (Implementation) ทําโดยทีมวิศวกรและ IT ที่มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ CMMS มากกว่า 100 sites โดยมีขั้นตอนการ Implement ดังนี้
 • 1

  Software Installation

 • 2

  Management Brief

 • 3

  Data Review

 • 4

  Data Preparation

 • 5

  Training & Go Live

Trusted Cloud By