Training

Training Schedule

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวม หรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัดนั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจากการเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักรทำงานหนัก เสียบ่อย กินไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากบุคลากรบำรุงรักษามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอที่จะทำ Alignment ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่ากระแสไฟฟ้า, รักษาระดับผลผลิตอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างมากมาย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.

การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง และสามารถอ่านแปลความหมาย ผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้าของโรงงาน,
- พนักงานไฟฟ้า, ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่, วิศวกรวางแผน,
- วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การปรับปรุงแผนงาน PM เพื่อลดการเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงงาน PM ที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดการเสีย (Number of Break Down) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement (Web Services)

วิธีการอบรม
Class room + Software Work shop
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ User ID, Password เพื่อนำไปใช้ Log In เข้าใช้งาน software Cedar PM Improvement ผ่าน Web (Web Services)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การบำรุงรักษาขั้นก้าวหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ที่มีการใช้ เทคโนโลยีการ-บำรุงรักษาแผนใหม่ แบบหนึ่ง คือ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่าง คือ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้ถึงความรุนแรงของปัญหา (Problem Severity) และสามารถวินิจฉัยสาเหตุการชำรุด (Problem Diagnostic)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค

ระยะเวลา : 2 วัน (9:00 – 17:00)

แจกฟรี : หนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของการบริหารจัดการจากระดับความสามารถในการควบคุมงาน ควบคุมการสูญเสีย ควบคุมค่าใช้จ่าย ขึ้นไปจนถึงความสามารถในการจัดทำและควบคุมงบประมาณได้ โดยมีเป้าหมายรวมคือสามารถสอบทานสมรรถนะของหน่วยงานได้ด้วยตัวเอง (Maintenance Self Audit)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, หัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง,
- หัวหน้างาน, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

การจัดสร้างระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบบริหารงานบำรุงรักษา

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้สามารถจัดสร้างระบบข้อมูลและแผนงาน PM อย่างมีหลักการ การดำเนินกิจกรรม PM และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน PM ให้มีประสิทธิผลลดการหยุดนอกแผน (Unplanned Down Time) ของเครื่องจักรอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงให้สามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียและจัดการได้อย่างเป็นระบบ Maintenance สามารถลดงานซ่อมบำรุง ลด Downtime และ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อสร้างการบริหารอะไหล่สำรองคลังที่ถูกต้องทั้งระบบและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารอะไหล่ให้ในด้านการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มความมั่นคง
ในการผลิตและบริการ
2. สร้างความเข้าใจอะไหล่สำรองคลังในมุมมองของพนักงานคลังพัสดุ มุมมองของช่างซ่อมบำรุง มุมมองของบัญชี และ มุมมองของเจ้าของกิจการ
3. วางแผนการบริหารอะไหล่สำรองคลังในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารพัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและการใช้งานรีเลย์ป้องกัน เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแต่ละชนิดที่มีใช้งานรวมทั้งรีเลย์ระบบป้องกัน โดยเน้นความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตร Maintenance Planning เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ต้องรู้ (Need to Know) และเข้าใจเพื่อทำหน้าที่ของ Maintenance Planner ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ วิธีการ Planning และ Scheduling ด้วยขั้นตอนและเครื่องมือ ข้อมูลต่างๆ ในงานบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับ
- Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor/Foreman,
- Maintenance Planner/Scheduler, Future Maintenance Planner

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกันที่มีความเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยวิทยาการทางด้าน Reliability Engineering รวมกับกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering, ช่างเทคนิค

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่มีการใช้งานตามโรงไฟฟ้าเอกชนเป็นจำนวนมาก การบำรุงรักษาที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การตรวจสอบทั้งในขณะเดินเครื่องใช้งาน และในช่วงหยุดซ่อมบำรุงตามวาระตลอดจนถึงการเข้าซ่อมปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสภาพดีโดยตลอดและมีความพร้อมใช้งานสูง เนื้อหาในการบรรยายที่นำเสนอนี้ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีในบทเรียนตามชั้นเรียนทั่วไป ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงมาจากประสบการณ์การทำงาน ด้านการใช้งานและซ่อมบำรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่มาร่วม 30 ปี ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หัวหน้าส่วนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, วิศวกรเดินเครื่อง, วิศวกรไฟฟ้าด้านบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การใช้งานและบำรุงรักษาสวิตซ์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงาน จะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การวิเคราะห์ความเสียหายเครื่องจักร เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุในสภาวะการใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเพิ่มทักษะในการแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา,
- ช่างหรือวิศวกรผู้ทำหน้าที่ในการผลิต บำรุงรักษา ซ่อม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การเซ็ตติ้งรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้างผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ให้สามารถใช้วิชาการด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและหม้อไอน้ำ ประเภทของหม้อไอน้ำ ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ หลักการทำงาน การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ การตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาการวิเคราะห์ความเสียหายและแนวทางแก้ไขหม้อไอน้ำ โดยเน้นกับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำความดันสูง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, Technician, Engineer, Machanical,
- ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้าน Boile

ระยะเวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากอันได้แก่ Generator, Motor, Transformer, Medium Voltage Cable, Breaker, Potential Transformer, Current Transformer etc. การบำรุงรักษาภายหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายจำเป็นต้องทำการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อแสดงสภาพคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ ที่ใช้ในการยืนยันความพร้อมในการใช้งานต่อไปของอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

การบำรุงรักษาปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบปั๊ม การหาสมรรถนะของปั๊ม ประเภทของปั๊ม การติดตั้งปั๊ม การใช้งานและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น โดยเน้นกับปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้านปั้ม

ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ให้กับโรงงานระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับงานดังกล่าว ดังนั้นวิศวกรหรือช่างไฟฟ้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าควรมีความรู้การใช้งานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า, การเลือกMCBให้เหมาะสมกับโหลดโดยมีพิกัดการตัดกระแสฟอล์ทที่ถูกต้อง, สายไฟและ การเดินสายไฟ, การเลือกขนาดสายอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันตกเกินพิกัด ,การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อสร้างการบริหารอะไหล่สำรองคลังที่ถูกต้องทั้งระบบและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารอะไหล่ให้ในด้านการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มความมั่นคงในการผลิตและบริการ
2. สร้างความเข้าใจอะไหล่สำรองคลังในมุมมองของพนักงานคลังพัสดุ มุมมองของช่างซ่อมบำรุง มุมมองของบัญชี และ มุมมองของเจ้าของกิจการ
3. วางแผนการบริหารอะไหล่สำรองคลังในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารพัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

แจกฟรี! หนังสือ ``Reliability Base Maintenance Management``

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่, วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

การหล่อลื่นเครื่องจักรขั้นดีเยี่ยม

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การหล่อลื่นเครื่องจักรนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้สามารถทำให้เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงสามารถสร้างผลตอบแทนสู่องค์กรของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างผลิตภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุน หากแต่ว่ายังมีการ “ส่งกำลังบำรุง” (Machinery Lubrication Logistics) ที่ไม่เหมาะสมต่อการหล่อลื่นเครื่องจักรมูลค่าสูงเหล่านั้นของท่าน (โดยภาพรวมแล้วนั้นเครื่องจักรกลมักชำรุดในระบบการหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีสาเหตุมาจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง (Poor Lubrication) อยู่ประมาณ 50% )

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายบำรุงรักษาและฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น,
- วิศวกร โฟร์แมน ช่างเทคนิค ในฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ผู้สนใจทั่วไปในงานหล่อลื่นเครื่องจักรกล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่เรียกว่าระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยเน้นความรู้พื้นฐานของส่วนประกอบต่างๆ ในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

การปรับปรุงแผนงาน PM เพื่อลดการเสียของเครื่องจักร

แจกฟรี! หนังสือ ``Reliability Based Maintenance Management``

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงงาน PM ที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดการเสีย (Number of Break Down) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement (Web Services)

Software Work shop
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ User ID, Password เพื่อนำไปใช้ Log In เข้าใช้งาน software Cedar PM Improvement ผ่าน Web (Web Services)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

การวิเคราะห์การชำรุดของตลับลูกปืนเพื่อการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถตรวจสอบวิเคราะห์หารากสาเหตุของการชำรุด เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ที่รากของสาเหตุ (Root Cause Failure Analysis)
2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดของการทำ CM อย่างมีหลักคิด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการวิเคราะห์การชำรุดทางสถิติเพื่อการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามรูปแบบการชำรุด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การชำรุดทางกายภาพของชิ้นส่วนเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค

Showing 1–9 of 46 results