Training

Training Schedule

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกันที่มีความเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยวิทยาการทางด้าน Reliability Engineering รวมกับกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering, ช่างเทคนิค

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของการบริหารจัดการจากระดับความสามารถในการควบคุมงาน ควบคุมการสูญเสีย ควบคุมค่าใช้จ่าย ขึ้นไปจนถึงความสามารถในการจัดทำและควบคุมงบประมาณได้ โดยมีเป้าหมายรวมคือสามารถสอบทานสมรรถนะของหน่วยงานได้ด้วยตัวเอง (Maintenance Self Audit)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- หัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวมหรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัด นั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจาก การเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสีย
กำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักร

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

ให้สามารถใช้วิชาการด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน

19-20 Mar 2020

ระยะเวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง,
- ช่างเทคนิคที่ดูแลบำรุงรักษาป้องกัน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

คอร์สวิเคราะห์ความเสียหายนี้เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) โดยจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อหาสาเหตุความเสียหายที่แท้จริง ของ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักร เพื่อที่จะสามารถเตรียมแนวทางการแก้ไข ซ่อมบารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหา Emergency Shutdown โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับบุคคลากรทางด้านงานซ่อมบารุงในทุกอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุงในทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราห์ความเสียหาย

คอร์สวิเคราะห์ความเสียหายนี้เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) โดยจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อหาสาเหตุความเสียหายที่แท้จริง ของ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักรภายในโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถเตรียมแนวทางการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหา Emergency Shutdown โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับบุคคลากร หรือหน่วยงานทางด้านโรงงานผลิตไฟฟ้า

เวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุง ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราห์ความเสียหาย

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การเสียหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Failure เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำงาน
ซ่อมบำรุง ถ้าเปรียบ Maintenance เป็นหมอเครื่องจักรเป็นคนใช้ Failure ก็คือ
โรค ที่เครื่องจักรเป็นการวิเคราะห์หาโรคที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษา
เพราะไม่เช่นนั้นการรักษาก็จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เครื่องจักรก็เช่นกัน ถ้าไม่การทำ Root Cause Failure Analysis (RCFA) งาน Maintenance ที่ทำก็เป็นเพียงการพยุงอาการของเครื่องจักรไม่สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

เพื่อให้สามารถจัดสร้างระบบข้อมูลและแผนงาน PM อย่างมีหลักการ การดำเนินกิจกรรม PM และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน PM ให้มีประสิทธิผลลดการหยุดนอกแผน (Unplanned Down Time) ของเครื่องจักรอุปกรณ์

ระยะเวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและหม้อไอน้ำ ประเภทของหม้อไอน้ำ ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ หลักการทำงาน การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ การตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาการวิเคราะห์ความเสียหายและแนวทางแก้ไขหม้อไอน้ำ โดยเน้นกับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำความดันสูง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, Technician, Engineer, Machanical,
- ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้าน Boile

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การหล่อลื่นเครื่องจักรขั้นดีเยี่ยม
การหล่อลื่นเครื่องจักรนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้สามารถทำให้เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงสามารถสร้างผลตอบแทนสู่องค์กรของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างผลิตภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุน หากแต่ว่ายังมีการ “ส่งกำลังบำรุง” (Machinery Lubrication Logistics) ที่ไม่เหมาะสมต่อการหล่อลื่นเครื่องจักรมูลค่าสูงเหล่านั้นของท่าน (โดยภาพรวมแล้วนั้นเครื่องจักรกลมักชำรุดในระบบการหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีสาเหตุมาจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง (Poor Lubrication) อยู่ประมาณ 50% )

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายบำรุงรักษาและฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น,
- วิศวกร โฟร์แมน ช่างเทคนิค ในฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกัน,
- ผู้สนใจทั่วไปในงานหล่อลื่นเครื่องจักรกล

ใช้งาน Software BUDGETING ฟรี 6 เดือน

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

Maintenance Performance Budgeting for Power Plant ทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดโดยไม่ต้องใช้ผู้ด้านเชี่ยวชาญพิเศษแต่อย่่างได สามารถออกรายงานดัชนีที่สำคัญสมรรถนะการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุมงานและความสูญเสีย เพื่อสอบทานสมรรถนะของตัวเองได้ด้วย (Self Audit)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการบำรุงรักษา
- Planner
- Maintenance Engineering Manager

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบปั๊ม การหาสมรรถนะของปั๊ม ประเภทของปั๊ม การติดตั้งปั๊ม การใช้งานและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น โดยเน้นกับปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน
- ช่างเทคนิค, ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้านปั้ม

คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้ในการทาวิศวกรรมย้อนรอยโดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย basic knowledge of material engineering, inspection process, design process, primary failure analysis และ manufacturing processes นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทาง หรือจุดที่มักจะเกิดความเสียหายใน อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทน และ เครื่องจักร เพื่อที่จะได้มาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุง ที่ต้องการเข้าใจในกระบวนทา วิศวกรรมย้อนรอย ( Reverse Engineering)

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตรนี้เน้นการสร้างและปรับปรุงระบบข้อมูลการผลิต ซ่อมบำรุง และออกแบบฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมรายงานประสิทธิผลโดยรวม เพื่อนำสารสนเทศและความรู้ด้านการวิเคราะห์โดยหลักการของ OEE มาปรับปรุงระบบการผลิต

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการโรงงาน,
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการด้านคุณภาพ,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้างผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็น
ที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การ
ตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่าง
ถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มี
ความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง และสามารถอ่านแปลความหมาย
ผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
- วิศวกรไฟฟ้าของโรงงาน, พนักงานไฟฟ้า,
- ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป Control Valve เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ง ซึ่งจะคอยควบคุมอัตราการไหลของ ของไหลในระบบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิแรงดัน ระดับ หรืออัตราการไหล Control Valve ต้องสัมผัสกับของไหลโดยตรงทั้งแรงดันอุณหภูมิ การกัดกร่อน การผุกร่อนจากของเหลว แก๊ส สารเคมีต่างๆ ที่ใช้งาน เพื่อให้การใช้งาน Control Valve มีความเชื่อถือได้สูง และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน การ Maintenance อย่างถูกวิธีจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการสูญเสียจากการเสียหายของ Control Valve และการผลิตต้องหยุดลงทำให้ต้องสูญเสียรายได้จากการผลิต

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน,
- วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา, ช่างเทคนิค, ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับ Control Valve

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

คอร์สนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและการประยุกต์กระบวนการตรวจสอบ ทั้งแบบไม่ทาลาย (NDT) และแบบทาลาย (DT) รวมไปถึงวิธีการนาการตรวจสอบไปใช้ในการประเมินสภาพที่แท้จริงของ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักร ในระหว่างใช้งานหรือตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยจะแนะนากระบวนการออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับของ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักรเพื่อให้ผลของการตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าใจในกระบวนการการตรวจสอบแบบทาลายและไม่ทาลาย

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การใช้งานและบำรุงรักษาสวิตซ์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงาน จะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากอันได้แก่ Generator, Motor, Transformer, Medium Voltage Cable, Breaker, Potential Transformer, Current Transformer etc. การบำรุงรักษาภายหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายจำเป็นต้องทำการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อแสดงสภาพคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ ที่ใช้ในการยืนยันความพร้อมในการใช้งานต่อไปของอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาขั้นก้าวหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ที่มีการใช้ เทคโนโลยีการ-บำรุงรักษาแผนใหม่ แบบหนึ่ง คือ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่าง คือ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้ถึงความรุนแรงของปัญหา (Problem Severity) และสามารถวินิจฉัยสาเหตุการชำรุด (Problem Diagnostic)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันถือเป็นงานพื้นฐานที่สำคัญมาก ที่หน่วยงานบำรุงรักษาต้องจัดทำอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากมีแผนป้องกันไว้แล้ว การจัดสร้างงาน PM โดยไม่ได้มีหลักคิดที่ถูกต้อง จะนำพาให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง มีปริมาณงานมากโดยไม่จำเป็น ละอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการหยุดเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ตามที่หวังไว้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและการใช้งานรีเลย์ป้องกัน

เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแต่ละชนิดที่มีใช้งานรวมทั้งรีเลย์ระบบป้องกัน โดยเน้นความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตร Maintenance Planning เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ต้องรู้ (Need to Know) และเข้าใจเพื่อทำหน้าที่ของ Maintenance Planner ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ วิธีการ Planning และ Scheduling ด้วยขั้นตอนและเครื่องมือ ข้อมูลต่างๆ ในงานบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับ
- Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor/Foreman,
- Maintenance Planner/Scheduler, Future Maintenance Planner

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตรนี้เน้นการสร้างและปรับปรุงระบบข้อมูลการผลิต ซ่อมบำรุง และออกแบบฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมรายงานประสิทธิผลโดยรวม เพื่อนำสารสนเทศและความรู้ด้านการวิเคราะห์โดยหลักการของ OEE มาปรับปรุงระบบการผลิต

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการด้านคุณภาพ,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

การปรับปรุงแผนงาน PM เพื่อลดการเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงงาน PM ที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดการเสีย (Number of Break Down) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement (Web Services)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงให้สามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียและจัดการได้อย่างเป็นระบบ
2. Maintenance สามารถลดงานซ่อมบำรุง ลด Downtime และ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

คอร์สวิเคราะห์ความเสียหายนี้เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) โดยจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อหาสาเหตุความเสียหายที่แท้จริง ของ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักร เพื่อที่จะสามารถเตรียมแนวทางการแก้ไข ซ่อมบารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหา Emergency Shutdown โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับบุคคลากรทางด้านงานซ่อมบารุงในทุกอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุงในทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราห์ความเสียหาย

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าอะไหล่สำรองคลัง เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบำรุง แต่หน่วยงานเองไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนและผลการทำด้านต่างๆของการมีอะไหล่สำรองคลังทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้ง กับหน่วยงานอื่นๆ และกระบวนการผลิต การแก้ปัญหานอกจากจะสร้างวิธีการบริหารจัดการอะไหล่สำรองคลังที่มีประสิทธิภาพแล้วยังต้องสร้างความเข้าใจและมุมมองที่หน่วยงานอื่นๆมองอะไหล่สำรองคลัง เพื่อให้การลงทุนในการซื้ออะไหล่สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุด

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารพัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ให้กับโรงงานระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับงานดังกล่าว ดังนั้นวิศวกรหรือช่างไฟฟ้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าควรมีความรู้การใช้งานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า, การเลือกMCBให้เหมาะสมกับโหลดโดยมีพิกัดการตัดกระแสฟอล์ทที่ถูกต้อง, สายไฟและ การเดินสายไฟ, การเลือกขนาดสายอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันตกเกินพิกัด ,การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

25-26 Jun 2020

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง, หัวหน้างาน,
- ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวม หรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัดนั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจากการเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักรทำงานหนัก เสียบ่อย กินไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากบุคลากรบำรุงรักษามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอที่จะทำ Alignment ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่ากระแสไฟฟ้า, รักษาระดับผลผลิตอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างมากมาย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

คอร์สวิเคราะห์ความเสียหายนี้เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis) โดยจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อหาสาเหตุความเสียหายที่แท้จริง ของ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนและเครื่องจักรภายในโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถเตรียมแนวทางการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปัญหา Emergency Shutdown โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับบุคคลากร หรือหน่วยงานทางด้านโรงงานผลิตไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ
- ช่างเทคนิค,
- ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุงและวิศวกรซ่อมบารุง ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราห์ความเสียหาย

error: Content is protected !!