Training

Training Schedule

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าอะไหล่สำรองคลัง เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบำรุง แต่หน่วยงานเองไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนและผลการทำด้านต่างๆของการมีอะไหล่สำรองคลังทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้ง กับหน่วยงานอื่นๆ และกระบวนการผลิต การแก้ปัญหานอกจากจะสร้างวิธีการบริหารจัดการอะไหล่สำรองคลังที่มีประสิทธิภาพแล้วยังต้องสร้างความเข้าใจและมุมมองที่หน่วยงานอื่นๆมองอะไหล่สำรองคลัง เพื่อให้การลงทุนในการซื้ออะไหล่สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุด

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารพัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การเสียหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Failure เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำงานซ่อมบำรุง ถ้าเปรียบ Maintenance เป็นหมอ เครื่องจักรเป็นคนใข้ Failure ก็คือโรค ที่เครื่องจักรเป็น การวิเคราห์หาโรคที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษา เพราะไม่เช่นนั้นการรักษาก็จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เครื่องจักรก็เช่นกัน ถ้าไม่การทำ Root Cause Failure Analysis (RCFA) งาน Maintenance ที่ทำก็เป็นเพียงการพยุงอาการของเครื่องจักรไม่สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวม หรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัดนั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจากการเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักรทำงานหนัก เสียบ่อย กินไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากบุคลากรบำรุงรักษามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอที่จะทำ Alignment ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่ากระแสไฟฟ้า, รักษาระดับผลผลิตอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างมากมาย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตร Maintenance Planning เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ต้องรู้ (Need to Know) และเข้าใจเพื่อทำหน้าที่ของ Maintenance Planner ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ วิธีการ Planning และ Scheduling ด้วยขั้นตอนและเครื่องมือ ข้อมูลต่างๆ ในงานบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับ
- Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor/Foreman
- Maintenance Planner/Scheduler, Future Maintenance Planner

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

การปรับปรุงแผนงาน PM เพื่อลดการเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงงาน PM ที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดการเสีย (Number of Break Down) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement (Web Services)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้ผู้ที่จะเริ่มใช้ Software ระบบบริหารงานบำรุงรักษา หรือผู้ที่กำลังพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงรักษาได้เข้าใจการเริ่มต้นระบบและเลือกจัดทำข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งานบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ Software IDYL PM Web 4.0 สำหรับงานบำรุงรักษาเป็นแนวทาง เนื้อหาการอบรมจะเน้นขั้นตอนการจัดสร้างข้อมูลสำหรับงาน PM และบริหารงานบำรุงรักษาดัชนีวิเคราะห์และปรับปรุงบำรุงรักษาที่สำคัญ และ Workshop การใช้ Software 1 คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถนำ Software กลับไปปฏิบัติงานจริงที่โรงงานได้ทันที

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

27-28 Feb 2020

Vibration Analysis

ระยะเวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายของประสิทธิผลของเครื่องจักรและสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการสร้างและปรับปรุงระบบการผลิต ให้สอดรับกับการออกแบบฐานข้อมูลการผลิต และวัดผลเป็นค่า OEE อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถอ่านผลรายงานและวิเคราะห์ นำไปสู่มาตรการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต วัสดุ และศักยภาพของบุคลากร

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการด้านคุณภาพ,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้หน่วยงานสามารถคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกันที่มีความเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยวิทยาการทางด้าน Reliability Engineering รวมกับกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering, ช่างเทคนิค

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของการบริหารจัดการจากระดับความสามารถในการควบคุมงาน ควบคุมการสูญเสีย ควบคุมค่าใช้จ่าย ขึ้นไปจนถึงความสามารถในการจัดทำและควบคุมงบประมาณได้ โดยมีเป้าหมายรวมคือสามารถสอบทานสมรรถนะของหน่วยงานได้ด้วยตัวเอง (Maintenance Self Audit)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- หัวหน้าหน่วยงาน, หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

ให้สามารถใช้วิชาการด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน

ระยะเวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

การวิเคราะห์ความเสียหายเครื่องจักร เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุในสภาวะการใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเพิ่มทักษะในการแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
- ช่างหรือวิศวกรผู้ทำหน้าที่ในการผลิต บำรุงรักษา ซ่อม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถตรวจสอบวิเคราะห์หารากสาเหตุของการชำรุด เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ที่รากของสาเหตุ (Root Cause Failure Analysis)
2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดของการทำ CM อย่างมีหลักคิด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการวิเคราะห์การชำรุดทางสถิติเพื่อการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามรูปแบบการชำรุด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การชำรุดทางกายภาพของชิ้นส่วนเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
- วิศวกรฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค

NEW! Coming soon!

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง และสามารถอ่านแปลความหมาย ผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้าของโรงงาน,
- พนักงานไฟฟ้า, ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การจัดสร้างระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และระบบบริหารงานบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถจัดสร้างระบบข้อมูลและแผนงาน PM อย่างมีหลักการ การดำเนินกิจกรรม PM และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน PM ให้มีประสิทธิผลลดการหยุดนอกแผน (Unplanned Down Time) ของเครื่องจักรอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

NEW! Coming soon!

ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่สามารถเข้าถึงสาเหตุและ วิธีการแก้ไขของแต่ละปัญหา ในการควบคุมระดับอะไหล่ ได้อย่างได้ผล

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้างผลการทดสอบหม้อแปลงได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การหล่อลื่นเครื่องจักรขั้นดีเยี่ยม
การหล่อลื่นเครื่องจักรนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้สามารถทำให้เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงสามารถสร้างผลตอบแทนสู่องค์กรของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างผลิตภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุน หากแต่ว่ายังมีการ “ส่งกำลังบำรุง” (Machinery Lubrication Logistics) ที่ไม่เหมาะสมต่อการหล่อลื่นเครื่องจักรมูลค่าสูงเหล่านั้นของท่าน (โดยภาพรวมแล้วนั้นเครื่องจักรกลมักชำรุดในระบบการหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีสาเหตุมาจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง (Poor Lubrication) อยู่ประมาณ 50% )

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายบำรุงรักษาและฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น,
- วิศวกร โฟร์แมน ช่างเทคนิค ในฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกัน,
- ผู้สนใจทั่วไปในงานหล่อลื่นเครื่องจักรกล

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและหม้อไอน้ำ ประเภทของหม้อไอน้ำ ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ หลักการทำงาน การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ การตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาการวิเคราะห์ความเสียหายและแนวทางแก้ไขหม้อไอน้ำ โดยเน้นกับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำความดันสูง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, Technician, Engineer, Machanical,
- ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้าน Boile

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบปั๊ม การหาสมรรถนะของปั๊ม ประเภทของปั๊ม การติดตั้งปั๊ม การใช้งานและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น โดยเน้นกับปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน
- ช่างเทคนิค, ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้านปั้ม

30 Apr 2020

Budgeting

NEW! Coming soon!

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป Control Valve เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ง ซึ่งจะคอยควบคุมอัตราการไหลของ ของไหลในระบบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิแรงดัน ระดับ หรืออัตราการไหล Control Valve ต้องสัมผัสกับของไหลโดยตรงทั้งแรงดันอุณหภูมิ การกัดกร่อน การผุกร่อนจากของเหลว แก๊ส สารเคมีต่างๆ ที่ใช้งาน เพื่อให้การใช้งาน Control Valve มีความเชื่อถือได้สูง และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน การ Maintenance อย่างถูกวิธีจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการสูญเสียจากการเสียหายของ Control Valve และการผลิตต้องหยุดลงทำให้ต้องสูญเสียรายได้จากการผลิต

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน,
- วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา, ช่างเทคนิค, ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับ Control Valve

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การใช้งานและบำรุงรักษาสวิตซ์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงาน จะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากอันได้แก่ Generator, Motor, Transformer, Medium Voltage Cable, Breaker, Potential Transformer, Current Transformer etc. การบำรุงรักษาภายหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายจำเป็นต้องทำการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อแสดงสภาพคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ ที่ใช้ในการยืนยันความพร้อมในการใช้งานต่อไปของอุปกรณ์

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

การบำรุงรักษาขั้นก้าวหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ที่มีการใช้ เทคโนโลยีการ-บำรุงรักษาแผนใหม่ แบบหนึ่ง คือ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่าง คือ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้ถึงความรุนแรงของปัญหา (Problem Severity) และสามารถวินิจฉัยสาเหตุการชำรุด (Problem Diagnostic)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา, วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

เพื่อให้ผู้ที่จะเริ่มใช้ Software ระบบบริหารงานบำรุงรักษา หรือผู้ที่กำลังพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงรักษาได้เข้าใจการเริ่มต้นระบบและเลือกจัดทำข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งานบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ Software IDYL PM Web 4.0 สำหรับงานบำรุงรักษาเป็นแนวทาง เนื้อหาการอบรมจะเน้นขั้นตอนการจัดสร้างข้อมูลสำหรับงาน PM และบริหารงานบำรุงรักษาดัชนีวิเคราะห์และปรับปรุงบำรุงรักษาที่สำคัญ และ Workshop การใช้ Software 1 คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถนำ Software กลับไปปฏิบัติงานจริงที่โรงงานได้ทันที

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่,
- วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา, Reliability Engineering

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและการใช้งานรีเลย์ป้องกัน

เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแต่ละชนิดที่มีใช้งานรวมทั้งรีเลย์ระบบป้องกัน โดยเน้นความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

หลักสูตร Maintenance Planning เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ต้องรู้ (Need to Know) และเข้าใจเพื่อทำหน้าที่ของ Maintenance Planner ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ซึ่งได้แก่ วิธีการ Planning และ Scheduling ด้วยขั้นตอนและเครื่องมือ ข้อมูลต่างๆ ในงานบำรุงรักษา

เหมาะสำหรับ
- Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor/Foreman,
- Maintenance Planner/Scheduler, Future Maintenance Planner

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายของประสิทธิผลของเครื่องจักรและสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการสร้างและปรับปรุงระบบการผลิต ให้สอดรับกับการออกแบบฐานข้อมูลการผลิต และวัดผลเป็นค่า OEE อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถอ่านผลรายงานและวิเคราะห์ นำไปสู่มาตรการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต วัสดุ และศักยภาพของบุคลากร

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการด้านคุณภาพ,
- วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รับฟรีหนังสือ Reliability Based Maintenance

การปรับปรุงแผนงาน PM เพื่อลดการเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงงาน PM ที่ทำอยู่ปัจจุบัน เพื่อลดการเสีย (Number of Break Down) โดยใช้ Software Cedar PM Improvement (Web Services)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรวางแผน, วิศวกรซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงให้สามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียและจัดการได้อย่างเป็นระบบ
2. Maintenance สามารถลดงานซ่อมบำรุง ลด Downtime และ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา,
- ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าอะไหล่สำรองคลัง เป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบำรุง แต่หน่วยงานเองไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนและผลการทำด้านต่างๆของการมีอะไหล่สำรองคลังทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้ง กับหน่วยงานอื่นๆ และกระบวนการผลิต การแก้ปัญหานอกจากจะสร้างวิธีการบริหารจัดการอะไหล่สำรองคลังที่มีประสิทธิภาพแล้วยังต้องสร้างความเข้าใจและมุมมองที่หน่วยงานอื่นๆมองอะไหล่สำรองคลัง เพื่อให้การลงทุนในการซื้ออะไหล่สามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุด

เหมาะสำหรับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุอะไหล่, ผู้บริหารพัสดุอะไหล่, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุง

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ให้กับโรงงานระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับงานดังกล่าว ดังนั้นวิศวกรหรือช่างไฟฟ้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าควรมีความรู้การใช้งานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า, การเลือกMCBให้เหมาะสมกับโหลดโดยมีพิกัดการตัดกระแสฟอล์ทที่ถูกต้อง, สายไฟและ การเดินสายไฟ, การเลือกขนาดสายอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันตกเกินพิกัด ,การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน

25-26 Jun 2020

เวลา : 2 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรซ่อมบำรุง, หัวหน้างาน,
- ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวม หรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัดนั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจากการเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักรทำงานหนัก เสียบ่อย กินไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากบุคลากรบำรุงรักษามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอที่จะทำ Alignment ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่ากระแสไฟฟ้า, รักษาระดับผลผลิตอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างมากมาย

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค,
- ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร

Showing 1–9 of 46 results

error: Content is protected !!