Products
Services
Customers
Company

:: About IDYL SM Software::

IDYL SM – The Spare Part Management เป็นหนึ่งใน Software ที่บริษัทโปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์ จำกัด พัฒนา ขึ้นมา เพื่อรองรับโครงการ Software เพิ่มผลผลิต ในโรงงาน อุตสาหกรรม โดยเน้นการควบคุมอะไหล่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่สุดในการบริหารจัดการอะไหล่ให้มีประสิทธิภาพการเริ่มต้น ระบบทำได้ง่าย รวดเร็วโดย IDYL SM (ไอ-ดิล เอสเอ็ม) จะช่วยให้การควบคุมพัสดุทำได้ง่ายขึ้น ให้รายงานที่สอดคล้องกับทางบัญชีและการควบคุม บริหารพัสดุเบื้องต้น

:: กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก IDYL SM สูงสุด ::

ผู้เริ่มต้นจัดทำระบบควบคุมพัสดุอะไหล่
ผู้ที่มีระบบบริหารพัสดุอะไหล่อยู่แล้ว ต้องการนำ Software มาช่วยให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
ผู้ที่ทำ ISO 9000 ต้องการระบบ Tracking การควบคุมพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

:: ประเภทของโรงงานที่สามารถใช้ IDYL SM ได้ ::

โรงงานทุกประเภท
บริษัทที่ทำ Maintenance Service
อาคารสูง
อู่ซ่อมรถ

:: IDYL SM Features ::


ข้อมูลในการเริ่มต้นระบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทำให้ไม่ต้องเตรียมข้อมูลจำนวนมาก และซับซ้อน ก็สามารถเริ่มต้นระบบได้แล้ว ได้แก่
ประเภทพัสดุ
หน่วยนับพัสดุ
หน่วยงาน
ข้อมูลพัสดุ
การกำหนดตารางปีทำการ
ข้อมูลพัสดุ
1. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เป็นข้อมูลหลักของระบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
รหัสพัสดุ
ชื่อ
ขนาด / ลักษณะ
สถานที่ใช้งาน
หน่วยนับ
ประเภทพัสดุ
ที่เก็บ
จำนวนคงเหลือ
ราคาต่อหน่วย
มูลค่า
จำนวนต่ำสุด
จำนวนสูงสุด
จำนวนที่ค้างส่ง (จากใบขอซื้อ)
วันที่จ่ายครั้งสุดท้าย
วันที่รับครั้งสุดท้าย
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
2. การนำเข้าข้อมูลพัสดุสามารถป้อนข้อมูลเข้าทางหน้าจอ หรือ Import ข้อมูลเข้า จากแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยการจัดรูปแบบของข้อมูล และนำเข้าผ่านโปรแกรม Import โดยไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลใหม่


รายการพัสดุประจำวัน (Transaction)
มีรายการพัสดุประจำวันที่สำคัญดังนี้
รายการขอซื้อพัสดุ (Purchase Requisition)
รายการรับพัสดุn(Part Receipt)
รายการเบิกพัสดุ (Part Issued)
รายการปรับปรุงพัสดุ (Part Adjusted)


1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการขอซื้อได้จากพัสดุที่ จำนวนคงเหลือ < จำนวนต่ำสุด หรือเลือกจากรายการพัสดุ
ทั้งหมด
2. รายการขอซื้อที่ยังไม่ได้รับ จะมียอดค้างส่ง ทำให้ติดตามได้
3. รายการพัสดุที่มีการออกใบขอซื้อ จะแสดงจำนวนค้างส่งเช่นเดียวกัน ทำให้สามารถรู้ได้ว่า พัสดุรายการนั้น
กำลังสั่งซื้ออยู่ และติดตามได้
4. สามารถรับจากรายการขอซื้อ หรือรับโดยตรงจากรายการพัสดุ
5. การรับโดยอ้างถึงรายการขอซื้อ สามารถรับบางส่วน ( Partial Receipt) หรือรับทั้งหมดได้
6. สามารถปิดใบขอซื้อ ในกรณีที่รับไม่เต็มจำนวนที่ขอซื้อ
7. การจ่ายพัสดุ สามารถอ้างถึง หน่วยงาน ผู้เบิก ใบสั่งงาน หรืออุปกรณ์ ได้
8. สามารถปรับปรุงพัสดุ ทั้งจำนวนและมูลค่าในครั้งเดียวกัน

     
การคำนวณต้นทุนและการ Interface กับ IDYL PM
1. การคำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย (Weighted Average Cost)
2. Update Quantity แบบ Online เมื่อ Key รายการพัสดุ แต่จะคำนวณต้นทุนเมื่อ ผู้ใช้งานต้องการให้คำนวณ
3. คำนวณต้นทุนได้ทุกวัน หรือจะทำตอนสิ้นเดือนเพียงครั้งเดียวก็ได้
4. เมื่อคำนวณต้นทุนแล้วจะไม่ยอมให้แก้ไข
5. สามารถยกเลิกการคำนวณต้นทุนได้ เมื่อต้องการแก้ไขราคาพัสดุ แล้วทำการคำนวณต้นทุนใหม่เมื่อแก้ไขเสร็จ สมบูรณ์
6. ทำการปิดสิ้นเดือน เพื่อตั้งยอดยกมา ของเดือนถัดไป
7. ส่งออกข้อมูลรายการเบิกพัสดุ เพื่อ Interface ข้อมูลกับ IDYL PM เพื่อให้ใบสั่งงานซ่อมบำรุงมีประวัติการใช้อะไหล่ และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตรงกับทางบัญชี


รายงาน (REPORT)
IDYL SM มีรายงานมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการ ควบคุมพัสดุ และวิเคราะห์ ในเบื้องต้นดังนี้
รายการพัสดุประจำวัน แยกตามประเภท
รายงานสรุปการใช้พัสดุมากที่สุดตามจำนวนและมูลค่า
รายงานสรุปการใช้พัสดุแยกตามหน่วยงาน
รายงานสรุปการใช้พัสดุรายเดือน
รายงานพัสดุคงคลัง (Inventory Control)
รายงานบัญชีควบคุมพัสดุ (Stock Card)
รายงานการตรวจนับพัสดุ:: IDYL SM Specification ::
Product Name IDYL SM
Feature The Spare Part Management
Database Microsoft Access
Language Support Standard - Thai, English
Customized ability Can be customized for Multi Language
Number of User Single

IDYL SM Product Description
:: Min H/W Requirement ::
CPU CPU Pentium 500
Memory 32 MB
Disk Space 50 MB
Platform Windows 98, Windows 2000, XP

IDYL SM Evaluation (24 MB)