Products
Services
Customers
Company

 

 

:: About IDYL PM Software::Click on the picture to view the animations

IDYL PM (ไอ-ดิล พีเอ็ม)
เป็นหนึ่งใน Software ที่บริษัท โปรดักติวิตี้แอสโซซิเอทส์ จำกัด
พัฒนา ขึ้นมา เพื่อรองรับโครงการ Software เพิ่มผลผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดการงาน บำรุงรักษา
โดยเฉพาะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สามารถ
นำเข้าใช้งานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
ตัวอย่างการวิธีการใช้งานโปรแกรม
Flash Animation การสร้างแผน PM Master Plan , การออกใบสั่งงาน PM, ฯลฯ
รวมทั้งวิธีการใช้งานทั้งหมด
ศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา
IDYL Training Center
เปิดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา IDYL PM , IDYL SM
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-8794833,35

:: กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก IDYL PM สูงสุด ::ผู้เริ่มต้นจัดทำระบบงานบำรุงรักษา
ผู้ที่มีระบบงาน PM ใช้อยู่แล้ว
ต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมแผน
ผู้ที่ทำ ISO 9000 ต้องการระบบ Tracking งาน PM และประวัติการ ซ่อม


:: ประเภทของโรงงานที่สามารถใช้ IDYL PM ได้ ::โรงงานที่มีเครื่องจักรเป็นตัวๆอิสระกัน
   
เช่นเครื่อง CNC, Machine, เฟอร์นิเจอร์
โรงงานที่เป็น Production Line
   
Bottling Plant, หรือ Line การผลิตผลไม้กระป๋อง, Line ผลิตกระป๋อง ฯลฯ
โรงงานประเภท Process Plant เช่นโรงงานเคมี หรือปิโตรเคมี
อาคารสูง

:: IDYL PM Features ::ข้อมูลในการเริ่มต้นระบบ
   
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น ทำให้ไม่ต้องเตรียมข้อมูลจำนวนมาก และซับซ้อน ก็สามารถเริ่มต้นระบบได้แล้ว
ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูล ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ช่างไฟฟ้า
ข้อมูล หน่วยงาน เช่น บำรุงรักษาเครื่องกล, ไฟฟ้า
ข้อมูล กิจกรรม งาน PM เช่น INSPEC, LUBRICATION, TEST,    VIBRATION
ฐานข้อมูล PM
    
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เป็นข้อมูลหลักของระบบซึ่งรองรับทั้งงาน PM ประเภท Equipment Base คือ ในอุปกรณ์หนึ่งทำงานทุกกิจกรรมด้วยใบสั่งงาน 1 ใบ และ PM ประเภท Activity Base คือ งาน PM ที่ทำกิจกรรมเดียวกันในหลายๆอุปกรณ์ ต่อใบสั่งงาน 1 ใบ ซึ่งฐานข้อมูล PMประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
รหัส, ชื่องาน PM
ความถี่ในการทำงาน PM แต่ละครั้ง ซึ่งกำหนดเป็น วัน, สัปดาห์ หรือเดือนได้ ถ้ากำหนดความถี่เป็นเดือน สามารถเลือกได้อีก 2 แบบคือ
ทำ PM ทุกวันที่เดียวกันของเดือน เช่นทุกวันที่ 10 ของเดือน
ทำทุกวันของสัปดาห์เดียวกัน เช่น ทุกๆ วันอังคาร สัปดาห์ที่สองของเดือน
หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาและ Man Hours ที่ใช้
ต้องหยุดอุปกรณ์ หรือ Process หรือไม่
เอกสารแนบที่จำเป็น เช่น Check Sheet, Drawing ที่เป็น Soft Files
ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดว่าทำ กิจกรรม อะไรกับอุปกรณ์ และ อุปกรณ์ย่อยอะไร มีมาตรฐานและการปฏิบัติงานอย่างไร


การจัดทำแผน PM (PM Master Plan)
สามารถทำแผนงานที่เป็น Graphic บนหน้าจอ
สามารถปรับหรือแก้ไขแผนที่จัดทำแล้ว โดยใช้ Mouse Drag & Drop แผนงาน เพื่อปรับแผนงานแต่ละจุดบน Master Planได้อย่างง่าย โดยเลือกวันที่ปรับแผน
สามารถดู Work Load ของกำลังคนทั้งปีได้ทันที เมื่อจัดแผนแล้วทำให้การจัดแผนทำได้ง่ายขึ้น
แผนที่จัดทำและเรียบร้อยแล้ว สามารถ Commit เพื่อกำหนด Version ของแผนได้
แผนที่ยืนยัน(Fix Version) แล้ว ถ้ามีการปรับแก้อีก ระบบจะให้ใส่เหตุผลในการแก้ไข เพื่อติดตามได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับระบบ ISO 9000  
    

Weekly Plan และการออกใบสั่งงาน PM
งาน PM จาก Master Plan จะถูกกระจายออกเป็นแผนประจำสัปดาห์
งาน PM ที่ถึงกำหนดทำจะถูก Generate เป็นใบสั่งงานอัตโนมัติ
สามารถเรียกดูและพิมพ์งานแต่ละสัปดาห์ หรือวันได้ทันที
งานค้างทั้งหมดจะอยู่ในตะกร้างานค้าง PM (PM Backlog) ทำให้สามารถติดตามได้ตลอด
งานที่ปิดแล้วจะถูกเก็บเข้าประวัติการทำงาน PM เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป


งานซ่อม (Work Order)
    IDYL PM ยังใช้จัดการงานซ่อมได้ โดยแยก เมนูการทำงานจากงาน PM โดยสามารถเก็บข้อมูลทำงานซ่อม จากการแจ้งซ่อมหรือ งานที่นอกเหนือจากงาน PM ซึ่งจะทำให้ประวัติการซ่อมของเครื่องจักรอุปกรณ์มีความสมบูรณ์

รายงาน (REPORT)
    
IDYL PM มีรายงานมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับ Key Performance Indices (KPI) หลัก ด้านงานบำรุงรักษา ได้แก่ Man Hours, No of Fail, Down Time, Work Time:: IDYL PM Specification ::

Product Name IDYL PM
Feature The Compact CMMS
Database Microsoft Access
Language Support Standard - Thai, English
Customized ability Can be customized for Multi Language
Number of User Single

IDYL PM Product Description

:: Min H/W Requirement ::

CPU CPU Pentium 500
Memory 32 MB
Disk Space 50 MB
Platform Windows 98, Windows 2000

IDYL PM Evaluation (24 MB)